36 ΑΚΙΝΗΤΑ
111.640.700 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
7.172.000 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0,6%LTV
8,5% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
51.430 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.215 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
36 ΑΚΙΝΗΤΑ
111.640.700 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
7.172.000 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0,6%LTV
8,5% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
51.430 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.215 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ