Επισκόπηση

Η Μπλε Κέδρος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και στις 21 Μαρτίου του 2017 αδειοδοτήθηκε ως ΑΕΕΑΠ με την 18/779 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε ακίνητα, με στόχο:

  • τη δημιουργία ισχυρού χαρτοφυλακίου ακινήτων με καλή και σίγουρη απόδοση,
  • την επίτευξη σταθερών χρηματοοικονομικών ροών,
  • την παροχή ανταγωνιστικής σχέσης απόδοσης / κινδύνου στους μετόχους και
  • την ισχυρή κεφαλαιακή δομή.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων γίνεται μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της και συγκεκριμένα μέσω των εξής βασικών αξόνων:

  • της ανάλυσης κάθε επενδυτικής ευκαιρίας και της αξιοποίησης ευκαιριών με υψηλή απόδοση, που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει,
  • της συνεχούς επικαιροποιήσης του επιχειρηματικού σχεδίου της,
  • της γεωγραφικής διασποράς των επενδύσεων της,
  • της βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της εξετάζοντας χωρίς περιορισμούς την επένδυση σε κάθε κατηγορία ακινήτων καθώς και μέσω
  • των μακροχρόνιων μισθώσεων με αξιόπιστους μισθωτές.

Η εταιρεία Μπλε Κέδρος επενδύει σε ακίνητα αξιοποιήσιμα, τόσο άμεσα, όπως τα καταστήματα, τα γραφεία και τα βιομηχανικά κτίρια, όσο και μελλοντικά, όπως σε οικόπεδα τα οποία αναπτύσσει με την κατασκευή κτιρίων προς εκμετάλλευση. Ξεκίνησε δε κυρίως από ακίνητα με σταθερή και εγγυημένη απόδοση (καταστήματα) και στη συνέχεια επένδυσε ταχύτατα σε τουριστικά ακίνητα είτε μέσω της κατασκευής ή της ανακατασκευής κτιρίων σε ξενοδοχεία είτε μέσω της αγοράς έτοιμων ξενοδοχείων.

36 ΑΚΙΝΗΤΑ
111.640.700 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
7.172.000 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0,6%LTV
8,5% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
51.430 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.215 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ