Ενημέρωση περί των ΑΕΕΑΠ

Επιτρεπόμενες Επενδύσεις

Οι ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους, να επενδύουν σε:

  • ακίνητη περιουσία καθώς και δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού τους,
  • καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς,
  • κινητές αξίες των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν 2778/1999.
  • άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΕΑΠ.

Οι ΑΕΕΑΠ δύναται επίσης, να επενδύσουν α) σε δικαιώματα επιφανείας και σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης ή εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων, β) σε δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και γ) σε μετοχές εταιρειών σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων των περιπτώσεων δ), ε) στ) και ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν 2778/1999.

Σημαντικές Παράμετροι

  • Υποχρεωτική διανομή τουλάχιστον του 50% των ετήσιων καθαρών κερδών της (άρθρο 27 § 1, Ν. 2778/1999)
  • Δεν παρακρατείται φόρος στα μερίσματα (άρθρο 31 § 2, Ν. 2778/1999).
  • Δε φορολογείται το κέρδος από την πώληση των μετοχών ΑΕΕΑΠ (άρθρο 31 § 7, Ν. 2778/1999).
  • Επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς οι επενδύσεις σε ακίνητα εντός της ΕΕ. Εκτός της ΕE μπορεί να επενδυθεί έως και 20% του συνόλου των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητα. (άρθρο 22 § 2γ, Ν. 2778/1999)
  • Προϋπόθεση για την αγορά κάθε ακινήτου είναι να προηγηθεί αποτίμηση από ορκωτό εκτιμητή (άρθρο 22§ 8, Ν 2778/1999).
Διαβάστε περισσότερα