Εταιρική Διακυβέρνηση //

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Δ.Σ της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 07.07.2021 αποφάσισε να υιοθετήσει και η Εταιρεία να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 17 Ν. 4706/2020).

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης