Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Μισθωμάτων ανά Κατηγορία Ακινήτων

Τα ετήσια έσοδα από τα μισθώματα προέρχονται κατά:

  • 66% από τα ξενοδοχεία,
  • 19% από τα καταστήματα και
  • 15% από τα βιομηχανικά / βιοτεχνικά ακίνητα και γραφεία

ΓΡΑΦΗΜΑ: % ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ